CANTI
RITMO DEI SALINARI per contare 'i carteddra ri sali scarricàti 'no carretto ( da A. Favara Op. cit)
O-hé! Cala i sali arrera!
Ora tocca a lu re cu primavera
O-hé! Sali unu e dui!
O-hé! Sali trini!
E chiddra mia e quattru avìa!
Abbattìti a mia e cincu avìa!
Ora tagghiamuccìlli e una avìa!
....................................................
CIALOMA (canto di tonnara)
Quando il ritmo della levata della rete si fa più intenso:

Cialomatore

Oh, cazzamu.

Oh, tiriamo con forza!

Coro

Nianzò! (ripetuto ad ogni verso).

Cialomatore

San Giuliano scunfunnici paani
Diu ni scanzi di cursari
di chiddi turchi cani
turchi e mori
saracini
livantini
chi nun cririnu alla firi cristiana.
Corpu santu Sarvaturi
a livanti nesci u suli
a punenti fa lu sbrannuri
la stidda di l'arburi
la stidda mattutina.
O mia bedda Catarina
di lu 'nfernu fusti riggina
di lu 'nfernu autri mari
Palermu e Munriali
Palermu la to cala
Varda recu e tramuntana
a Puglia terra chiana
Santa Virgu di la Scala
di Levanzu a duana
a Furmicula baggiana
sfidau a Faugnana
Faugnana terra chiana
Nianzò a Furmicula
di Trapani a Culummara
n'autru pocu.
Nianzò la ciuri
omini beddi vai c'amuri
est stanca 'sta ciurma
tutta quanta.
O canta canta
San Petru varvabianca
porta i chiavi da spiranza
porta i chiavi ru pararisu
comu Diu ci l'ha prumiso
San Petru piscaturi
piscava ca so varca
'sta varca malfitana
come è bedda la so varca
arrispunni a cu ti chiama.
Arrispunni cu è chiamatu
Corpu Santu luriatu
e la ciurma nun si stanca
e assumma o coppu
sa tunnara fussi mia
gran mircanti mi faria
u patruni est gran signuri
lu rais cumannaturi
capi vardia gran sbirruni
vardiani gran 'nfamuna
muciara raisi mangia 'nghiumi
muciara suari arrobba lattumi
vintureri gran 'mbriacuni
rimorchieri scula bicchieri.

San Giuliano liberaci dai pagani
Dio ci scansi dai corsari
da quei turchi cani
turchi e mori
saraceni
levantini
che non credono nella fede cristiana.
Corpo Santo Salvatore
quando a levante nasce il sole
si diffonde la luce a ponente
la stella dell'alba
la stella mattutina.
O mia bella Caterina
regina fosti dell'inferno
dell'inferno e di altri mari
Palermo e Monreale
Palermo la tua cala
guarda a greco e tramontana
la Puglia pianeggiante
Santa Vergine della scala
di Levanzo alla Dogana
la Formica vanitosa
sfidò Favignana
Favignana pianeggiante
Forza, tiriamo la Formica
da Trapani alla Colombaia
ancora un poco.
Forza, tiriamo al meglio
uomini belli, forza con amore
è stanca questa ciurma
tutta quanta.
Cantiamo, cantiamo
San Pietro barbabianca
porta le chiavi della speranza
porta le chiavi del paradiso
così come Dio ce l'ha promesso
San Pietro pescatore
pescava con la sua barca
questa barca amalfitana
com'è bella la sua barca
rispondi a chi ti invoca.
Risponde chi è chiamato
Corpo Santo lodato
e la ciurma non si stanca
e porta a galla il coppo
se la tonnara fosse mia
grande impresario diventerei
il proprietario è gran signore
il rais abile nel comando
i capi guardia gran delatori
i guardiani grandi tragediatori
il capo muciara mangia interiora di tonno
il muciaroto ruba lattume
venturieri grandi ubriaconi
rimorchieri scola bicchieri

Coro

Assumma, assumma!...

Tira, tira!...

 

RITMO DEI TONNAROTI per sollevare la rete del fondo della camera della morte ( da S. Girgenti Op. cit.)
Stu Diu m'avi aiutàri,
(Aia a mola, aia a mola)
E mannàrimi in salvamèntu
(Aia a mola, aia a mola)
'Mpuppa di mari e 'mpuppa di ventu
(Aia a mola, aia a mola)
Un gran portu suttavèntu
(Aia a mola, aia a mola)
Pi putìrini ancuràri,
(Aia a mola, aia a mola)
Scànsani, Cristu, di cursàri
(Aia a mola, aia a mola)
E di chìddi turchi cani,
(Aia a mola, aia a mola)
Chi nun cridinu la fedi
(Aia a mola, aia a mola)
E la fedi cristiana
(Aia a mola, aia a mola)
Arrispùnni cu ti chiama
(Aia a mola, aia a mola)
Rispùnni cu è chiamatu
(Aia a mola, aia a mola)
Corpu Santu gluriàtu
(Aia a mola, aia a mola)
E lu nostru Prutittùri
(Aia a mola, aia a mola)
Tu gran Santu Salvaturi
(Aia a mola, aia a mola)
Chi criàsti luna e suli
(Aia a mola, aia a mola)
Chi criàsti tunni e mari
(Aia a mola, aia a mola)
Sta tunnàra fùra mia
(Aia a mola, aia a mola)
Gran mircànti mi farìa
(Aia a mola, aia a mola)
Mircànti e mircantùni
(Aia a mola, aia a mola)
U padrùni è un gran signùri
(Aia a mola, aia a mola)
E u ràis cumannatùri
(Aia a mola, aia a mola)
CIALÒMA DI LI TUNNÀRI Canto di lavoro nel tirare le reti
Solo: Emunìnni cu' Maria
Coro: E amòla e amòla!
S.: San Giuseppi 'n cumpagnìa
C.: E amòla e amòla!
S: E lu tùnnu è veru bèddru!
C.: E amòla e amòla!
S.: Carricàmu 'stu vascèddru!
C.: E amòla e amòla!
S.: E di gènuva e Portufìnu,
C.: E amòla e amòla!
S.: Livùrnu signurìnu!
C.: E amòla e amòla!
S.: E assummàmu 'sta safìna!
C.: E amòla e amòla!
S.: E sparàmu 'sta tunnìna!
C.: E amòla e amòla!
S.: Assùmma! Assùmm
a!
Nota : su, su, la rete
Altra versione di" Aja mola
Aja mola“, dall’arabo “ai ya mawla” (O mio Signore).

Aja mola e vai avanti,
Aja mola, aja mola
Aja mola, aja mola
Aja mola, aja mola
Gesu’ Cristu cu li santi,
Aja mola, aja mola
E lu santu sarvaturi,
Aja mola, aja mola
E criasti luna e suli,
Aja mola, aja mola
E criasti tanta genti,
Aja mola, aja mola
Virgini santa parturienti,
Aja mola, aja mola
Virgini Santa parturiu
Aja mola, aja mola
Fici un figghiu comu Diu
Aja mola, aja mola
E pi nomi Gesù chiamau
Aja mola, aja mola

Assumma (tira su!)

 

e ancora

Aja mola e vai avanti,
Aja mola, aja mola
Aja mola, aja mola
Aja mola, aja mola
Gesu’ Cristu cu li santi,
Aja mola, aja mola
E lu santu sarvaturi,
Aja mola, aja mola
E criasti suli e luna,
Aja mola, aja mola
E criasti tanta genti,
Aja mola, aja mola
Vergini santa partorienti,
Aja mola, aja mola
Assumma coppu,
gnanzu’ gnanzù nzou,
putiri
gnanzù nzou zza,
ancurari,gnanzu’ nzou zza,
Diu nni scanzi
gnanzù nzou zza,
’ di cursali
gnanzu’ nzou zza,
di chilli,gnanzù nzou zza
turchi cani,
chi nun cridinu,
a la fidi gnanzù nzou zza...

La mattanza ha inizio:

O Lina, Lina e Lina,
LinaLina, Lina,
chi bedda facci teni a signorina,
chi beddi occhi teni a signorina
chi beddi aricchi teni a signorina
chi bedda vucca teni a signorina
chi beddu coddu teni a signorina
chi beddu pettu teni a signorina
chi beddi minni teni a signorina
chi bedda panza teni a signorina
chi beddu culu teni a signorina
chi beddi cosci teni a signorina
chi beddru stìcchiu teni a signurina
e l’amu a maritari a signurina
viremu a cu cci a ramu a signorina
e ci la ramu o Raisi a signorina
E Raisi si la marita a signorinaE li muschi di Marsala si tiravano a Favugnana.
Ailamò, ailamò! E Maretimu e Favugnana.
Ailamò, ailamò!
(Corpus Favara 601
)

La megghiu tonnara è Scupeddu
Casteddammari, li Magasinazzi
e la Sicciara misera e afflitta,
ca di Livanti li tunni l’aspetta.
(Corpus Favara 603)

 

BRINDISI DI MARINAI di Trapani
Solo: 'Sciucàmuni 'sta làmpa!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: Di c-cà nun sinni ièmu!
C.: Lampabbò! Lampa!
S.: Si 'sta làmpa nu' l'asciucàmu!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: E nui rasòliu vulèmu;
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: La misculànza ci l'hamu a fàri1
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: E nùi c-cà sèmu!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: Di c-cà nun sinni ièmu!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: 'Sciucàmuni 'sta làmpa!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: Salùti ci avi a dàri:
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: a c-cù mi fa travagghiàri!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: E ci l'avemu ammugghiàri:
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: Un viscuttèddru m'avi a dari!
Coro: Lampabbò! Lampa!
S.: Baccu! Baccu!
 
 
RÈPITU Canto funebre delle donne di Erice
Fìgghiu, ciàtu meu! [anima mia!]
Fìgghiu, galòfalu meu!
Comu mi lassàsti, ciàtu meu!
Comu hàiu a fari, ciatu meu!
Ciàtu meu!
Ciàtu meu, o ciàtu meu!
CANTU A TIMÙNI Modo dei timonieri delle barche a vela in alto mare

Palèrmu, tutta còcchiura e cavàddri,
A Murriàli li iardìna bèddri,
Calatafìmi, gròssi cascavàddri,
A Sciàcca, bacarùna e bacarèddri.
Mazzàra pìgghia gròssi li soi sàrdi
e a Marsàla vòpi ed asinèddri:
'n Tràpani sùnnu li rùssi curàddri
ed a lu Mùnti li picciòtti bèddri.

CANTU A TIMÙNI altra versione
A Sciàcca bacarùna e bacarèddri, [brocche e brocchette]
Mazzàra sàlanu li beddri sardi.
E a Marsala 'opi ed asinèddri.
Trapani pìgghia li russi curàddri.
E a lu Munti li picciòtti bèddri.
'NTràpani deci 'ràna su' un carrìnu, [cioè i soldi non si sciupano]
'NTràpani deci 'ràna su' un carrìnu.
A lu Munti se' pìcciuli un grànu.
La Missa e la rìci lu parrìnu,
e chìddu chi la sèrvi, sacristànu.
Lu zuccu vivi acqua e pìscia vinu,[la vite]
L'òcchi iùncinu prèstu di luntànu.
A' LA FIMMINÌSCA Modo delle donne dei marinai di Trapani
E Signiurùzzu miu facìti bon tèmpu!
Haiu l'amànti miu 'm-mèzzu lu mari:
L'àrvulu d'òru e li 'ntìnni d'argèntu!
La Marunnùzza mi l'av'aiutàri!
Chi pòzzanu arrivàri 'n-sarvamèntu!
E comu arrìva 'na lìttra m'ha' fari.
Ci l'ha' mèttiri du' duci paròli:
Comu ti l'ha' passàtu mari-mari.
E assìra 'nna-ddù lèttu era curcàta:
E Pippinèddra chi cuntàva l'ùri:
E l'acqua chi chiuvìa ch'era gilàta.
Comu ti la pàssi, amùri, amùri?
*
Sàbbatu si chiama allègra-cori :
bèatu cù avi bèddra la mugghèri!
Cù l'àvi bèddra si-nni po' priàri,
e cù l'àvi lària, si ci 'nchiùri 'u còri!
'A CANZÙNA RI MINZÒGNI
Iò sàcciu 'na canzùna ri minzògni
e ri minzògni vi la fazzu finìri.
Mi curcu sutta 'n'arvulu di nuci.
Stinnìgghiu 'na manu e pìgghiu 'na ciràsa.
Si n'addùna 'u patrùni ri lumiùna
e mi rici: << A-t-tìa! chi pigghi 'sti cutùgna?>>
Mi tira 'na pètra e mi cogghi 'n 'on-carcàgnu.
Lu sanghu chi mi scìa da li rìni!
'Un ci abbastàva né stuppa né lanazza
Pi' attuppàrimi lu sanghu di li vràzza!
CANTO A SFOTTÒ -> Personaggi: Mastru Michèli
Zùcutu, zùcutu, mastru Micheli
cù-vi-li-fìci 'ssi-càusi-nòvi?
Mi-li-fìci me'-mugghèri!
Zùcutu, zùcutu, mastru-Michèli..
'A SIMANÀTA (a ritmo di tarantella)

Principàli, 'ossìa 'u sapi
si travàgghia, si o no
s'un mi runa 'a simanàta
lunnirìa 'un vegnu chiù!

 
in costruzione
autru