NOMI
Aràsimu = Erasmo
Calòriu o Calìddru = diminuitivo di Calogero
Iàcu = diminuitivo di Giacomo. Ma "ron-Gniàcu" per don Giacomo
Lìddru = diminutivo di Paolo e di Bartolomeo (Paulìddru e Vartulìddru)
Lisciànnaro (o Ciàntru) = diminutivo di Alessandro
Mahàmmittu o Mamèttu = Mohàmmed o Muhàmmad -> turcu
Masi o Masìno = aferesi e diminuitivo di Tommaso
Micciòni = Melchiorre
Mommu o Mommìnu = diminuitivo di Gerolamo
Nadda o Narda e Naddìna o Nardìna = diminuitivi e vezzeggiativi per Leonarda
'Nìa o 'Nrìa o 'Ndrìa = Andrea
Nittu= diminutivo di Binirìttu (Benedetto)
Nòfiu = Nofrio, Onofrio (-> Autru: Personaggi)
Nuzzu (femm. Nuzza) = dispeggiativo indefinito per indicare un soggetto insignificante, di poco conto
'Nzinu = diminutivo di Vincenzo
'Nzùlu = diminutivo di Vincenzo, poco diffuso a Trapani
Ràzia = Grazia e,nel diminuitivo, Razièddra = Graziella
Ràzio = Orazio e, nel diminuitivo, Razieddru
in costruzione
autru