PREGHIERE , Nnìmme e Scongiuri, Esortazioni ecc...
PI' TAGGHIÀRI 'A DRAUNÀRA (tromba d'aria marina)
A nomu r'u Pàtri, r'u Fìgghiu, e d'u Spiritu Santu
tàgghiati cùra e mèttiti ri cantu!
Iò ti tàgghiu e ti ritàgghiu c'un-cutiddràzu ri mànicu biancu:
e 'sta trùmma sia tagghiàta 'unni c'è àrma vattiàta.
Lùnniri santu, màrtiri santu, mèrcuri santu,
iòviri santu, vènnari santu, sàbatu santu,
rumìnica ri pasqua, 'sta cùra a mari casca:
e pi' lu nòmu ri Maria, 'sta cùra tagghiàta sia.
IÙRICI-GIÙSTU

San Giuseppi n'mezzu a' 'na via
a (nome) lu virìa
senza piriculu e senza dannu
San Giuseppi meo ti l'arraccumannu.
Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu
ratici aiutu, cunfortu e cunsigghiu.
E cu la vostra Onniputenza
ratici aiutu e assistenza
e la divina pruvirenza.

IÙRICI-GIÙSTU [G. Di Marzo Op. cit. , da Xitta di A.Buscaino]
Santissimu Gesù, Jùrici-Giùstu
supernu re, benignu e sarvaturi,
pi' la vosthra buntà e vosthru gustu
'nterra scinnistu pi' li piccatura
Vi preu, pirchì siti binignu e giustu
tuttu misiricordia e dutturi,
comu fonti di ràzhia e di climenza
scanzati a X.. di la mala sintenza
Àutu gluriùsu, àutu sublimi
mittiti 'n terra 'ssi peri divini
X.. 'un sia vistu; X.. 'un sia pigghiatu
di l'ira ri Diu sarrà scampatu.
Pi' 'ddhra ràzhia chi Diu ti cuncirìu
sarvu ti pigghiàu, sarvu t'assurvìu:
sarvu di jri, sarvu di vèniri
Jurici-Giustu, 'un mancari 'i scìnniri.
Di la cruci Vui scinnistivu mortu
scanzati a X.., a dhrittu o a tortu;
cu li vosthri armi Vui l'armastivu
cu lu vosthru mantu l'accumpagnastivu
Jurici-Giustu, a Vui l'arraccumannu:
scanzati a X.. d'ogni malu dannu
Jurici-Giustu, V'arraccumannaria
a iddhru cu tutta la so' cumpagnia.
LU VERBU
Lu verbu sacciu, lu verbu haiu 'a diri
....
?

Iò mi cùrcu 'na 'stu lettu
a Maria tegnu a lu pettu.
Iò ròrmu e ìddra vìgghia
Si c'è cosa m'arruspìgghia.
M'accuppùna cu' so' mantu
lu Patri, lu Fìgghiu e lu Spiritu Santu.
Na 'stu lettu mi curcu iò.
Quattu àngiuli trovu iò.
Dui a' testa e dui 'e pèri,
mezzu ci tròvu San Micheli!
Àttu di potistà,
potenza divina,
ogni mali, ogni ruìna
supra u-nnomi .........
'un posirà .

(aggiunge Ganfranco Bertino)
Tri cosi c'addumannu:
ogghiù Santu,
strimunzioni
e Cuminioni.
NNÌMME
Santu Giòrgiu cavalèri,
vui a cavàddru e iò a péri.
Pi' tutta la vostra Santità:
Dìtimi tutta 'a virità!
Novi sunnu l'animi ammazzati:
tri decollàti,
tri 'mpìsi,
tri sparàti.
Tutti novi vi partìti,
davanti l'Etèrnu Patri ìti
e lu me' bisògnu ci cuntàti.
A m-mìa un sìgnu mi ràti.
Se di bbèni :
campàni sunàri,
cani abbaiàri,
'omu cantàri o friscàri.
Se di malu:
fòcu ardènti,
acqua currènti,
ferru o porta battènti.
(a seguire: 9 requiem)
(da Gianfranco Bertino)
IN
ATTESA DI NOTIZIE
Matri Sant'Anna, matri San'Anna
ave na figghia chi d'ncelu cumanna.
Pi' la vostra santità
facitimi sentire sta novità.
CONTRO IL TUONO
Tronu, tronu ! Vattìnni arràssu!
Chissa è 'a casa di Santu 'Gnàziu!
Santu 'Gnàziu e Santu Simùni,
chissa è 'a casa di nostru Signùri!
PER LA SALVAGUARDIA DEGLI OCCHI
Santa Lucia 'n-mèzzu lu mari
'na forbici d'oru 'n-mànu avìa.
Passa Gesù ca' Vergini Maria
e ci rici:"Chi fai, Lucia?
Stai cugghènnu 'na pàmpina finòcchiu?"
"Mi carìu 'na cosa nall'òcchiu;
sanghu quagghiàtu, purpu livàtu,
nno' funnu ri' mari si' ittàtu"
????????????????????
PERCHÉ X SI INNAMORI DI Y (omaggio di a. bruno a nonna Concetta)
Sant'Antoniu forti e putenti,
comu purtàste lu focu ardénti
ad X (nome) miu ardìtici lu còri e la ménti,
la lìnghua di mèzzu li rénti,
la cuddrùra di mèzzu lu vèntri.
'Unn'havi a ròrmiri e mancu quitàri,
sempri a Y (nome) havi a pinsàri.
DURANTE LA PROCESSIONE DI SANT'ALBERTO  (7 agosto dall'Annunziata alla Cattedrale, tirando la fune del carro)
E chi, 'un -sèmu tutti trapanisi?
Ittamuccìlla 'n'autra vuci!
Viva Maria e Santu Libettu(u)!
 
 
in costruzione
autru