SCIOGLILINGUA, FILASTROCCHE, TIRITÉRE. GIROTONDI e INDOVINELLI
Addiinucchiùni, cugghìa-cuttùni; addinucchiùni, cuttùni-cugghìa
 

Filastrocca dei morti

Chi ti purtaru i morti
Un pupu cu l’occhi torti !
'U attu chi sunava,
'U surci c’abballava.
Veni la zita
Ca’ vesta di sita.
Vieni so cugnata
Ca’ vesta riccamata.
Veni lu baruni
Cu’ i causi a pinnulùni
Veni u tavirnàru
Cu’ na buttigghia n’manu.
Tirituppiti e lariulà
Pisci fritti e baccala’.

 

Dumàni è dumìnica,
ci tagghiàmu 'u coddru a Minica!
Minica 'un c'è!
Ci tagghiàmu 'a testa 'o re!
'U re è malatu!
Ci tagghiàmu 'a testa 'o surdàtu!
'U surdatu è a la vèrra!
E dàmu tutti 'u cozzu 'ntèrra!
Sèttete!

 
Camìnu senza scùsciu
chî scarpi ri camòsciu
c'u beddhru taccu vàsciu
e c'u puntiàtu lìsciu
passu ravant'u fàsciu

c'a coppula 'i pelùsciu
lèvati chi t'arrùsciu
ma sinnò ti pìsciu ...
[G. Di Marzo op.cit]
.
Lùnniri, 'un ti cunfùnniri.
Màttiri, 'un ti pàttiri.
Mèccuri, mètti 'u pani ne' vèttuli.
Iòviri, 'un ti mòviri.
Vènnari, chiddri ri ccà vànnu ddrà, chìddri ri ddrà vènnu ccà.
Sàbbatu è viggìlia,
Rumìnica è festa.
 
Manu-manùzza..lè
passàmu d'i tri r-rè
passàmu da' Bata Nòva
cascavaddrùzzu e pisci cull'òva...tetèe
 
Dumàni veni 'a palùmma
nni porta pani e tùmma:
annìcchia o' papà,
annìcchia a' mamà,
e mastru Carlìcchiu
s'assètta..cà!

Tri, tri, tri
setti fimmini pi un tarì
un tarì a pocu a pocu
setti fimmini pi un piccòcu
lu piccòcu è duci duci
setti fimmini pi 'na nuci
e la nuci avi la scòccia
setti fimmini pi 'na boccia
e la boccia è arruzzulusa
setti fimmini pi 'na busa
e la busa è fina fina
setti fimmini pi 'na tina
e la tina perdi acqua
setti fimmini pi 'na vacca
e la vacca avi li minni
picchi pacchi
acchiana e scinni.

'U pircòcu, e l'assu-ruci
setti fìmmini e 'na nuci.
'A nuci avi u-pizzu
setti fimmini e un rizzu.
'U rizzu 'unn'avi l'ali
setti fìmmini nn'on-canali.
No' canali ci scurri l'acqua
setti fìmmini e 'nna-vacca.
'A vacca avi 'a cura
setti fìmmini e 'nna mula.
'A mula avi a sèddra
setti fìmmini e 'nna ostèddra.
'A ostèddra avi 'a tàgghia
setti fìmmini e 'nna tuvàgghia.
'A tuvagghia è china r'ova
setti fìmmini e 'nna troia.
'A troia è vilinùsa...........

 

Imitando la formula del segno della croce, ma senza intenti dissacranti:

"Nòmini 'e patri,
scàccia-balati,
cìciri-còtti
e favi-caliàti!

 
Sà si si-susìu, Sasà? Si, si-susìu. 'E sei si susìu, Sasà! E sasittàu su' sofà!
 
Petru, pitràzza
mungi la vaca.
Si vivi lu vinu
e ci pari ch'è acqua.
 

Patri Pepè!
Maccarrùna e tagliulìni,
a la facci' di parrìni!

Patri Pepè!
Maccarrùna e milingiàni,
a la facci' di salistàni!

 
Quattru e quattru ottu,
scarrica lu bottu,
aceddu cu li pinni,
scarrica e vattinni.

 
Zuchiti, Zuchiti,
Mastru Micheli,
cu ti li fici sti causi ranni,
mi li fici à prima mugghèri,
zuchiti, zuchiti,
Mastru Michele.

 
 
Si sì puèta e l'arma t'abbàsta/dimmi cù-àvi 'a panza 'n-tèsta? (Se sei poeta e l'anima ti basta/dimmi chi ha la pancia nella testa?) [il polipo]
 
C'ERA, 'NA 'OTA, 'U RÈ BEFÈ VISCOTTU-E-MINÈ

 
Niculàu, Niculàu, quattru scecchi s'ammuccàu, e pi'-'nna-cura s'affucàu
in costruzione
autru